Korupcijos prevencija

Asmuo ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

KĮ valstybiniame chore „Vilnius” už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra:

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
Rusnė Baltrūnaitė
tel. nr. +37067152018
el. p. rusne@chorasvilnius.lt

Informacija peržiūrėta/atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.

Bendroji informacija apie pranešėjų apsaugą

Bendroji informacija apie pranešėjų apsaugą ir pagrindines asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės dokumente.

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikymo prašome skambinti Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329.

Taip pat išsamiau su pranešėjams aktualia informacija galite susipažinti apsilankius tinklalapyje adresu: https://prokuraturos.lt/lt/aktualupranesejams/praneseju-konsultavimas-telefonu/7062

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu KĮ Valstybiniame chore „Vilnius“ prašome rašyti Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Rusnei Baltrūnaitei, el. p. rusne@chorasvilnius.lt.

Informacija peržiūrėta/atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.

Atsisiųsti
Informacijos apie pažeidimą pateikimo būdai

Asmuo informaciją apie pažeidimą KĮ Valstybiniame chore „Vilnius“ gali pateikti šiais būdais:

  • KĮ Valstybiniame chore „Vilnius“ per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimo formą. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, tačiau jame privalo būti nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

  • Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai

Aktualios nuorodos:

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad3c8de0784a11e8ae2bfd1913d66d57

Asmuo dėl pažeidimo gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

  • Viešai

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Informacija peržiūrėta/atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešimo apie pažeidimą forma atsisiuntimui

Informacija peržiūrėta/atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.

Atsisiųsti
Pareigybių, kurias siekiant eiti arba jas einant, teikiamas rašytinis prašymas LR STT pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas

 

Informacija peržiūrėta/atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.

Atsisiųsti
Dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo ir nušalinimo tvarkos aprašas

 

Informacija peržiūrėta/atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.

Atsisiųsti
Sutinku
Font Resize
Contrast